Home » , » Anatole France (French author, 1916)

Anatole France (French author, 1916)

Written By Դասերի աշխարհում on Tuesday, March 24, 2015 | 7:32 AM

Anatole France 
(French author, 1916)
“Armenia is dying, but it will survive. The little blood that is left is precious blood that will give birth to a heroic generation. A nation that does not want to die, does not die”.

«Հայաստանը վերջին շունչն է փչում, բայց նա կվերածնվի, այն մի փոքր արյունը, որ դեռ նրան սնում է, թանկագին արյուն է, որից ծնվելու է մի հերոսական սերունդ, մի ժողովուրդ, որը չի ցանկանում մեռնել, չի մեռնում»:
Անատոլ Ֆրանս, 
ֆրանսիացի գրող
SHARE

0 comments :

Post a Comment